27 February 2015

Reflection on the ChurchVeru li dan hu żmien l-Apokalissi? Iż-żminijiet tal-aħħar?
Riflessjoni dwar il-Knisja u r-realtajiet ‘inkwetanti’ fid-dinja kontemporanja

Jekk tmur wara xi bieb ta’ knisja wara l-quddiesa tal-Ħadd u ssaqsi ftit lil xi persuni anzjani, jew forsi xi membri ‘akkaniti’ ta’ għaqdiet kattoliċi u ġieli anke xi qassisin u ssaqsiehom dwar ir-realtajiet tal-lum, spiss tisma’ b’ton xi ftit nostalġiku, li jaħasra, inbidlu wisq l-affarijiet u f’pajjiżna daħlu wisq drawwiet u mentalitajiet kontra r-reliġjon nisranija u kontra l-Knisja. M’għandix dubju li jekk insaqsihom għal xiex ikunu qed jirreferu, żgur li jsemmu l-libertà (jew libertinaġġ) li hawn f’pajjiżna, kemm qed jitkissru familji, kemm daħlu separazzjonijiet, divorzji, taħwid fil-familji u agħar minn hekk, it-tnedija tal-unjonijiet ċivili u l-possibiltà ta’ adozzjonijiet minn koppji gay u bdil fil-ġeneru tal-persuni. Tisma’ l-espressjoni: Fiex wasalna!!

Meta titkellem ma’ din ix-xorta ta’ nies tieħu l-impressjoni li s-soċjetà Maltija ddeġenerat u li wasalna verament fix-xifer u li jekk ma noqogħdux attenti, ser nispiċċaw nitilfu l-fidi Kattolika f’pajjiżna. Dan isib l-eku tiegħu wkoll fid-dinja globaliżżata tal-lum, fejn hemm tant fenomeni preokuppanti bħat-terroriżmu, l-ateiżmu, il-fundemantaliżmu Iżlamiku, u l-persekuzzjoni tal-valuri nsara speċjalment mid-dinja atea u akristjana tal-Punent. F’din it-tip ta’ realtà faċilment tirreaġixxi b’dan il-mod. Qisu, qatt ma kien hemm żmien daqs illum, li l-Knisja u r-reliġjon Nisranija jinsabu daqstant mhedda u għaldaqstant hemm bżonn inqumu fuq tagħna biex niġġildulha!

It-tentazzjoni tal-vitimiżmu

F’din it-tip ta’ realtà, huwa faċli li wieħed jadotta l-mekkaniżmu tal-vittimiżmu. Dan ifisser li wieħed jirreaġixxi għal dawn ir-realtajiet ġodda billi jħossu parti minn minoranza li qed tiġi ppersegwitata u li d-drittijiet fundamentali tagħha qed jiġu mhedda. F’sitwazzjoni bħal din kull att liberali li jsir jiġi kkunsidrat bħala theddida għall-identità ta’ dak li jkun u bħala att provokattiv lejn Kommunità li essenzjalment dejjem kienet ‘inklużiva’ u ‘tolleranti’. Naslu wkoll biex naħsbu li dawn in-nies li qed jagħmlu dawn il-liġijiet ġodda – dawn kollha għandhom l-intenzjoni li jeqirdu lill-Knisja, lill-identità Kattolika tagħna u lill-familja li tant niftaħru biha bħala l-fus u s-sies tas-soċjetà Maltija.

Hija reazzjoni li fil-fatt qed narawha mhux biss f’Malta imma ‘il hinn minn xtutna. Forsi smajtu bil-moviment Pegida fil-Ġermanja li qed jissielet kontra dak li huma qed isejħu l-Iżlamiżazzjoni tal-Ewropa. Bħal dawn, imma b’mod differenti, ssib movimenti fl-Italja, fi Franza u fl-Ingilterra li huma kontra l-immigrazzjoni mill-Afrika, kontra l-Ewropa, jew kontra aktar drittijiet għal persuni gay, għax jgħidu li dawn huma kollha elementi li jmorru kontra l-identità, il-kultura u l-familja tal-pajjiż in kwestjoni. Hija interessanti wkoll, li anke l-kommunitajiet Iżlamiċi jpinġu lilhom nfushom bħala vittmi li qed jiġu mkassbra mill-Midja internazzjonali (bħal ta’ Charlie Hebdo) u mill-Punent u li fil-fatt m’għandhomx vuċi u li huma msejkna. Tidħol f’din id-dinamika kollha, l-firda bejn aħna u huma, bejn it-tajbin u l-ħżiena, bejn dawk ta’ Alla u dawk tax-xitan. Imma, din id-dinamika hija ferm perikoluża, u faċilment tista’ tiddeġenera f’mibegħda, u f’ċirku vizzjuż ta’ vjolenza qerrieda.


Il-periklu tal-vittimiżmu fil-Knisja Kattolika

Fil-Knisja Kattolika hemm ukoll dan il-periklu, speċjalment għaliex il-Knisja hija inkwetata mir-realtajiet ‘ġodda’ fis-soċjetà tal-Punent li qegħdin jheddu l-familja ‘tradizzjonali’ u li jisfidaw b’mod sfiq id-duttrina morali tal-Knisja fuq diversi punti, inkluż il-Liġi Naturali, in-natura taż-żwieġ, il-kompożizzjoni tal-familja, is-sesswalità u tant elementi oħra. Spiss il-Knisja tirreaġixxi billi tara iż-żjieda apparenti ta’ sitwazzjonijiet irregulari (li jiġifieri jmorru kontra t-tagħlim tal-Knisja) bħala theddida fundamentali li rridu niġġilduha sabiex insalvaw il-familja kif Alla riedha. Ħafna drabi l-Knisja twaħħal f’ideoloġiji ġodda perikolużi bħal ma huma r-Relativiżmu u ‘l hekk imsejħa Ideoloġija tal-Ġeneru, għaliex dawn, permezz ta’ lobbying qawwi minn gruppi politiċi u saħansitra anke minn numru ta’ gvernijiet fil-Punent, qed jirnexxilhom joqtlu u jeqirdu darba għal dejjem it-tagħlim ta’ Kristu fuq in-natura vera u unika tal-familja u tar-relazzjonijiet umani. Il-Knisja għalhekk tħossha fid-dmir li tiġġieled kontra dawn il-kurrenti qerrieda.

Dan ta’ spiss jinħass f’ċerti ċrieki Kattoliċi f’Malta, fejn mhux l-ewwel darba, tisma diskors reminixxenti tal-kruċjati medjevali kontra l-għedewwa tal-fidi. Spiss minn biżgħat ċkejknin noħolqu iħirsa li jwerwru u nimmaġinaw li kull liġi ġdida ser titfa’ lill-pajjiż u lid-dinja fi spirall u abbiss qerriedi, li jekk ma nkunux aħna li nieqfu lil dawn il-kurrenti, possibilta’ jista’ jsir ħsara irreparabli. Smajna dan id-diskors meta daħal id-divorzju, u stennejna li mad-daħla tad-divorzju ser jiżdiedu l-familji mfarrka u ser ikollna dilluvju ta’ żwiġijiet li jfallu. Smajna wkoll li jekk jidħol l-unjoni ċivili, jispiċċa ż-żwieġ bejn persuni eterosesswali, għax qisu dak li jkun, jitħawwad dwar it-tifsira taż-żwieġ u allura ser jispiċċa kompletament il-valur taż-żwieġ. Instema’ wkoll li jekk tidħol l-adozzjoni tat-tfal minn koppji gay, f’daqqa waħda, dawn biss ikunu jistgħu jibdew jadottaw u għalhekk ikun hemm impatt terribli fuq il-familja Maltija u ħsara bla tarf fuq it-tfal. Qisu, li jekk jiġu legaliżżati forom ġodda ta’ familja, il-familja Kattolika tinqered darba għal dejjem. Iżda fil-fatt, l-ebda minn dawn il-biżgħat ma seħħu. Tant hu hekk li minn statistika riċenti, n-numru ta’ żwiġijiet bil-Knisja fl-2014 żdiedu!

Il-Knisja lokali dan l-aħħar bdiet ukoll tuża tip ta’ diskors ieħor fejn iffukkat fuq il-bżonn li jitnaqqas l-impatt ‘negattiv’ ta’ realtajiet morali diversi, bħal ngħidu aħna, nies li sseparaw jew ddivorzjaw, jew li użaw metodi ta’ inseminazzjoni artifiċjali permezz tal-IVF, jew persuni li qegħdin attivament f’relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. Il-Knisja tibża’ li dawn l-għażliet morali ‘ħżiena’ jistgħu jkunu ta’ skandlu, speċjalment għat-tfal u allura persuni li huma fil-maniġment tal-iskejjel tal-Knisja jew għalliema tar-Reliġjon u tal-PSD, għandhom ikunu mħeġġa li jew jirranġaw l-għażliet morali tagħhom jew għal tal-inqas jostruhom. Il-problema ta’ dan kollu hu li l-Knisja għadha toħlom li t-tfal tal-iskola jgħixu ġo bozza u li dawn ir-realtajiet ma jarawhomx madwarhom.

Niflu sewwa r-realtà ta’ madwarna

Jekk niflu sewwa r-realtà ta’ madwarna, għalkemm hemm verament realtajiet li jistgħu jkunu inkwetanti, però, ikun żball li nqisu dawn il-fenomeni kollha bħala sinjal li s-soċjetà Maltija sejra l-baħar. Qabelxejn, irridu noqogħdu attenti meta nitkellmu dwar ir-realtà tal-familji Maltin, daqslikieku d-diffikultajiet u s-separazzjonijiet f’pajjiżna huma biss fenomeni ta’ żminijietna. Kultant nagħmlu l-iżball li naħsbu li fl-antik il-familji Maltin kienu dejjem sodi u ma kienx hemm taħwid u tifrik. Fil-fatt, nafu mill-istorja li dan mhux minnu. Tant hu hekk, li fl-imgħoddi kien hawn problemi familjari kemm trid, inkluż sess qabel iż-żwieġ, abort, prostituzzjoni u relazzjonijiet barra miż-żwieġ. U jekk naħsbu li l-omosesswalità hija xi ħaġa moderna, għandna żball ukoll, għax kienet minn dejjem.

Naturalment, il-periklu hu li npoġġu kull realtà alternattiva fl-istess keffa u nwaħħlu kollox fl-egoiżmu u f’xi deġenerazzjoni soċjali. Spiss nippreferu li dawn ir-realtajiet ikunu mistoħbija u li dawn, jekk isiru, isiru b’mod mistur qishom huma xi ħaġa tal-mistħija. Eżempju klassiku huwa l-prattika tal-omosesswalità. Għall-knisja u għal ċerti setturi fis-soċjetà Maltija, bniedem gay tajjeb, huwa wieħed li jostor l-identità tiegħu, li ma jkunx sfaċċatament gay u li ma jgħix ir-relazzjonijiet tiegħu b’mod publiku. Allura persuna gay li tkun trid turi s-serjetà tal-imħabba tagħha lejn il-maħbub jew maħbuba tagħha, ma tista’ qatt tagħmel unjoni ċivili, għax dak hu att publiku u allura qed ikun ta’ skandlu għall-oħrajn. Tifhimha mbagħad li persuna bħal dan mhux adattat biex ikun mudell għat-tfal tagħna! Jiddispjaċini ngħid li dan mhu xejn tajjeb, għaliex ifisser li għadna ma fhimnix biżżejjed li relazzjonijiet gay u anke relazzjonijiet ‘irregolari’ jistgħu wkoll ikunu sbieħ u ta’ valur daqs kull relazzjoni bejn koppja eterosesswali miżżewġa. Fuq kollox dawn l-għażliet mhumiex kapriċċ jew qżież imma għażla kultant iebsa minn persuni li jixtiequ jgħixu b’mod ġenwin ma’ dak li Alla nibbet fil-qalb tagħhom. Tagħmel sens li wieħed jgħix indannat għall-ħajtu kollha biex jibqa’ fidil għall-istraitjacket tal-liġi ortodossa morali tal-Knisja? Mhux aħjar li wieħed jagħraf il-verità tiegħu nniffsu u bi prudenza jagħmel l-għażliet morali li fil-kuxjenza ffurmata tiegħu jinduna li huma l-aħjar għall-ġid tiegħu u ta’ ruħu? Ma jistgħux ikun jewwila li dawn il-liġijiet morali jkunu jixbħu lill-madmad tal-liġi tal-fariżej li Kristu ried isaffi biex verament tagħraf il-ħniena, u l-mogħrija ta’ Alla?


Għażliet morali magħmula b’kuxjenza ffurmata tajjeb

Tista’ tkun tentazzjoni għal min qed jaqra dan l-artiklu biex jgħid: Mela kollox jgħaddi! La kull għażla morali hija tajba, allura, m’hemmx differenza bejn tajjeb u ħażin. Nistgħu nibdew naċċettaw kollox! Fil-fatt, din hija tentazzjoni reali, u jekk il-kejl tal-moralità tagħna jkun ix-xiber tagħna biss u l-egoiżmu tagħna, dan jista’ jwassal biex l-għażliet tagħna ma jkunux tajbin, imma jkunu bbażżati fuq moralità fażulla. Ikun tip ta’ Relativiżmu morali li l-Papa Benedittu XVI tant kien jwissi fuqu.

Imma jien mhux għal din it-tip ta’ attitudni qed nirreferi. Jien qed nitkellem minn għażla morali msejsa fuq riflessjoni sinċiera u personali, fuq għarfien sewwa tax-xewqat, bżonnijiet u aspirazjonijiet tal-persuna, kif ukoll tiftixa ġenwina u sinċiera tar-rieda ta’ Alla fil-ħajja ta’ dak li jkun. Trid tkun akkumpanjata minn ħajja ta’ talb, direzzjoni spiritwali u programm ta’ ħajja msejsa fuq il-valuri tal-Vanġelu. Irrid ngħid, li mhux l-istil ta’ ħajja li jiddetermina li wieħed qed jgħix verament ħajja moralment retta, imma l-motivazzjonijiet, il-valuri u l-prinċipji, kif ukoll it-tiftixa sinċiera ta’ Alla fil-ħajja ta’ dak li jkun. Ħa nagħti eżempju: wieħed jista’ jkun miżżewweġ u jgħix mal-mara tiegħu, imma jsawwatha, jabbużha verbalment, anke jekk mhux daqstant quddiem in-nies. Dan esternament qed jgħix stil ta’ ħajja regolari: hu fidil lejn martu, fis-sens li ma għandux xi skappatura. Madanakollu b’daqshekk mhux qed jgħix moralment tajjeb, għaliex ir-rispett ġenwin lejn il-mara tiegħu ma jeżistix. U kif kien iħobb jirrepeti San Ġorġ Preca: Mhux il-virtù, imma l-kawża tal-virtù għandha grazzja quddiem Alla!

Huwa importanti li din l-istess metodoloġija tiġi applikata wkoll għall-għażliet morali li apparentement m’humiex konformi mal-liġi morali tal-Knisja. It-tagħlim stess tal-Knisja jitkellem dwar l-importanza ta’ għażla morali magħmula minn persuni b’kuxjenza ffurmata tajjeb (Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1776-1802, Gaudium et Spes, 16, Dignitatis Humanae, 1). San Tumas t’Akwinu jgħallem li bniedem jista’ wara proċess ta’ dixxerniment jasal biex jiddeċiedi biex jagħmel ċertu għażliet morali li ma jkunux konformi mat-tagħlim tal-Knisja (Scriptum super sententiis, 4). Għaldaqstant, quddiem Alla dawn l-għażliet, meta magħmulin b’serjetà u b’reqqa kbira, jistgħu jkunu għażliet ta’ fejda u spiritwalment sani. Fil-fatt, nemmen li persuni bħal dawn jistgħu jkunu wkoll ta’ rowl modils biex juru lit-tfal li huwa possibli li tgħix ħajja Nisranija tajba anke jekk l-għażla personali ma taqbilx strettament mat-tagħlim ortodoss tal-Knisja. Wara kollox, kif jgħid San Pawl (Rum. 6-8), l-ispirtu ta’ Alla jmur ‘il hinn mill-liġi u jara u jgħarbel dak li hemm fil-qalb. San Pawl fl-Ittra lill-Galatin  (Gal. 5: 16-26) jitkellem dwar il-frottijiet tal-ispirtu li huma l-imħabba, l-hena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażan u dawn iservu ta’ sinjal biex wieħed jagħraf jekk fl-għazliet tiegħu hux verament qed jgħix skont l-ispirtu, anke jekk ikun qed jgħix kontra ‘il-liġi’. Kristu stess kemm-il darba ‘kiser’ il-liġijiet tal-Lhud fuq il-jum tas-Sibt għax ħass li l-imħabba tissupera kull liġi u kull kodiċi. Madanakollu, hemm bżonn ukoll li l-bniedem ikun tassew koerenti u mhux jgħix, la kif jaqbillu b’mod egoistiku, u lanqas għax mġiegħel mill-Knisja jew minn kwalunkwe istituzzjoni oħra (Dignitatis Humanae, 1-2, Gaudium et Spes, 16-17). Meta jgħix fil-verità fih inniffsu, ikun qed iħalli din il-verità tagħmlu bniedem integru u ġenwinament ħieles.

Lejn inklużjoni ġenwina

Meta l-Knisja f’Ottubru li għadda ċċelebrat is-Sinodu tal-Isqfijiet ittratat dawn ir-realtajiet ġodda wkoll. Il-fatt li għall-ewwel darba qegħdin niddiskutu dawn ir-realtajiet alternattivi huwa ġà pass pożittiv. Fil-fatt, l-awgurju tiegħi huwa li l-Knisja tkompli tindirizza dawn ir-realtajiet – imma mhux bħala xi velenu perikoluż li qed jhedded il-fundament tal-Knisja. M’għadniex mill-ewwel naħsbu li dawn ir-realtajiet neċessarjament ser ikissru lill-familja, li d-diversità neċessarjament hija theddida. Naħseb li dawn jistgħu jgħannu lill-Knisja, għaliex, kif ammetta l-ewwel dokument tas-Sinodu, dawn ukoll għandhom affarijiet pożittivi li jistgħu jkunu ta’ ġid għall-Knisja kollha kemm hi.

Fuq kollox, il-Knisja trid timxi saqajha mhux biss mal-art, imma għandha bżonn tinża’ ż-żarbun u l-kalzetti u tħoss il-qigħan tal-art u tirrealiżża li din mhix realtà ta’ ħażen, imma hija r-realtà tal-bniedem tal-lum u li Alla qiegħed jitkellem mal-Knisja u juri ruħu f’dawn is-sinjali taż-żminijiet. Il-konverżjoni li tipprietka l-Knisja m’għandiex tkun sejħa biex dak li jkun jitlaq mill-istat ta’ ħajja li qed igħix, imma biex f’dak li jkun qed jgħix jifhem iżjed dak li l-Mulej irid minnu u jħalli l-Mulej imexxih. Ta’ spiss ninsew li aħna lkoll midinbin, u mhux biss min hu f’sitwazzjoni hekk imsejħa irregolari, imma wkoll dawk li forsi jippretendu li huma ‘it-tajbin’. Allaħares, il-Knisja tkun il-club tat-tajbin biss, u biex inti tkun ġenwinament aċċettat, tkun trid tikkonforma mal-mudelli ‘tat-tajbin’ fil-Knisja! Fil-fatt, l-irwol tal-Knisja għandu jkun dejjem u biss għas-servizz tal-kuxjenza (Ġwanni Pawlu  II, Veritatis Splendor, 19) u għalhekk, kif jgħid l-Isqof Geoffrey Robinson, il-Knisja għandha b’sensitività tisma’ s-sensum fidelium, jiġifieri l-qalba ta’ ruħ il-poplu t’Alla u flok ma tibda mit-teorija, tibda mill-umanità ‘on the ground’ u tiddjaloga mal-bniedem fejn hu. Ma tistax il-Knisja tassumi li min ma jaqbilx magħha awtomatikament ma ffurmax il-kuxjenza tiegħu b’mod tajjeb u għalhekk mhux bniedem rett (Confronting Power and Sex in the Catholic Church, 161-165).

Hemm bżonn niftakru li Kristu dejjem beda mill-bniedem, u mhux mill-liġi, u li l-mimmi t’għajnejh kienu l-emarġinati u dawk fil-periferiji. Sfortunament xi drabi ninsew li l-Knisja trid tixbah iktar lil sptar fuq kamp tal-battalja (kif qalilna l-Papa) milli palazz dehbi. Noqogħdu attenti li ma nkunux fariżej, li nwarrbu dawk li fil-fehma tagħna qed jgħixu irregolari, bl-iskuża li dawn ser jiskandaliżżaw lil uliedna. Fuq kollox, hemm bżonn li l-Knisja tibda djalogu ġenwin ma’ dawn ir-realtajiet u takkumpanja lil dawn il-persuni ‘bħala oħt u qaddejja’ (kif jingħad mis-Sinodu Djoċesan ta’ Malta tal-2004) u mhux tiġġudikahom u tippretendi li taf kollox dwar il-bniedem. Trid tkun umli biżżejjed biex titgħallem iktar mill-esperjenza ta’ wliedha kollha kemm huma speċjalment dawk fil-periferija, u titħarreġ ġenwinament fl-istudji tas-Soċjoloġija, fl-Antropoloġija u fix-Xjenzi l-oħra u tkun lesta biex tħares mill-ġdid lejn ir-realtà u tħalli din tixpruna l-iżvilupp tat-tagħlim tagħha u mhux bil-kontra. Għandha tkun lesta li ġġedded it-tagħlim tagħha jekk tagħraf li dak li qed tgħallem mhuwiex totalment koerenti mal-ispirtu ta’ Kristu u mal-valuri veri tal-Vanġelu.

Dan biss għandu jkun il-mod kif il-Knisja twieġeb għall-isfidi tal-lum. Inkella wisq nibża’ li l-Knisja ser tibqa’ l-art, u tkun hi li titlef lil uliedha u b’hekk tonqos lejn il-kmand ta’ Kristu. Dan hu l-awgurju tiegħi għal din is-sena li matulha l-Knisja qiegħda tkompli tlaqqa’ s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-familja. J’Alla l-Knisja tkompli ssir il-Knisja tal-Periferija, il-ġemgħa tal-midinbin li qed jinħmew bil-grazzja t’Alla f’qaddisin. U hekk inkunu tassew il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.


Chris Vella


No comments: